Skip to main content

Aquest article analitza els resultats de l’Activa’t d’acord al perfil demogràfic dels participants i al grau de participació en el programa. 

L’article s’ha publicat a  l’American Journal of Orthopsychiatry  una revista científica d’alt impacte (primer decil de la categoria de treball social). Podeu consultar l’article sencer aquí: Randomized Controlled Implementation Trial of a Multicomponent Integrated Care Program to Empower Mental Health Service Users and Their Relatives Throughout the Recovery Process. També podeu consultar la versió prèvia a la publicació aquí.

Principals resultats recollits a l’article 

L’article avalua l’impacte en la salut, de les activitats grupals incloses al circuit Activa’t per la salut mental (psicoeducació, formació per l’empoderament i grups de suport mutu) en una mostra de 444 persones (222 amb experiència en primera persona i 222 familiars). Aquestes persones van participar a l’estudi amb la col·laboració de múltiples centres de salut mental i associacions de 12 territoris de Catalunya. Aquest nou article ha permès analitzar la influència del grau de participació (nombre total de sessions entre els 3 programes avaluats) en els resultats, més enllà d’una anàlisi basada només en grup control/grup tractament, i també analitzar la influència de diferents variables sociodemogràfiques en l’impacte del programa Activa’t. És a dir, analitzar si funciona millor en uns perfils determinats o en altres.

Com ja s’ha explicat en altres ocasions, l’avaluació del projecte analitzava els resultats en la recuperació de les persones amb experiència pròpia i en el cas de les famílies en la carrega familiar i la percepció de suport social a l’inici del projecte, als 6 i 12 mesos desprès de la primera intervenció grupal.

La nostra ferma creença en la possible inclusió del programa Activa’t en la cartera de serveis públics ens va impulsar en el seu moment a triar el més rigorós disseny d’avaluació, un RCT, malgrat el repte d’aplicar aquest mètode d’avaluació a un programa multicomponent (amb diferents activitats com psicoeducació, empoderament, grups d’ajuda mútua). Amb tot, amb aquesta anàlisi podem extreure algunes conclusions que ens ajuden a seguir millorant el programa i a conèixer la incidència del perfil sociodemogràfic en els resultats obtinguts.  

L’anàlisi ha permès determinar diverses qüestions:

  • Hi ha una progressió més positiva de la recuperació en el grup experimental quan la persona en recuperació era més jove, el seu familiar era dona o vivia fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • La notable reducció de la càrrega observada en les famílies participants d’ambdós grups (tractament i control) planteja la possibilitat de biaix d’autoselecció, contaminació creuada de mostres, o altres efectes inesperats, que s’han de seguir estudiant.
  • Pel que fa al suport social, no es van observar diferències estadísticament significatives entre els familiars dels dos grups, si bé en alguns casos l’avaluació es va realitzar quan encara no havien finalitzat els grups de suport mutu. Caldria més recerca per determinar si la participació en grups d’ajuda mútua es tradueix en un augment de la percepció de suport social.
  • La disminució generalitzada de la càrrega en els familiars, independentment del grau de participació posa de manifest la necessitat de reconsiderar la idoneïtat de les estratègies d’implementació i avaluació, des de les pròpies eines emprades, com l’estratègia en sí mateixa.

Reflexions i conclusions de l’article 

L’anàlisi realitzada suggereix que un programa multicomponent com l’Activa’t, empoderant les persones usuàries dels serveis de salut mental i les seves famílies, mostra resultats positius, especialment en determinats perfils i condicions, i per tant podria ser escalable amb certs ajustos. 

Caldria certs ajustos per fomentar una major participació tant entre els individus en recuperació com entre els seus familiars, posant especial atenció en els participants amb un nivell educatiu més baix, individus residents en àrees metropolitanes, grups d’edat més grans, i cuidadors homes. 

Caldria reforçar el coneixement sobre el programa, i seguir avaluant, revisant les eines de mesura, i avaluant intervencions específiques com els grups de suport mutu. 

També caldria avaluar-lo per valorar la influència dels ajustos realitzats després de la seva primera implementació, ja que el programa ha seguit evolucionant. Examinant detingudament aquests factors, podem millorar l’eficàcia del programa per implementar-lo a una escala més gran.

Aquesta anàlisi pot contribuir a refinar el programa, i ajudar a analitzar quins perfils necessiten adaptacions del programa o fins i tot altres intervencions complementàries per obtenir millors resultats.

Així, aquest estudi ofereix informació complementària i recomanacions que poden guiar els esforços futurs en la implementació a major escala i del programa Activa’t per la salut mental.  

Altres articles publicats 

L’any 2022, també es va publicar, en la revista Informaciones Psiquiátricas,un article sobre la situació dels familiars abans d’iniciar la seva participació en el projecte (línia base), en el qual s’analitzava les càrregues de cura i el seu suport social percebut.

També l’any passat, vam publicar un article en la revista especialitzada en temes de salut pública International Journal of Environmental Research and Public Health, on s’analitzava la interacció de la participació i impacte d’un dels membres de la unitat familiar en els resultats de l’altre.

 

Més informació sobre l’avaluació i el projecte Activa’t 

Si voleu més informació sobre l’avaluació, podeu recuperar els resultats de l’estudi experimental portat a terme per Ivàlua i ampliar la informació sobre l’efectivitat de l’Activa’t per la salut mental en la recuperació de les persones i en la millora de l’experiència de cura dels seus familiars.

 

Amb el suport de:

Ir al contenido