L’Organització Mundial de la Salut (OMS) destaca que la salut és “l’estat complet de benestar físic, mental i social, i no només l’absència d’afeccions o malalties”.

L’accés a la informació i al coneixement de les famílies i les persones que pateixen un problema de salut mental, contribueix a una gestió més eficient del propi procés de cura i rehabilitació, a un major benestar i una disminució de la sobrecàrrega, i a una participació compartida en la presa de decisions.

Context de partida

La irrupció d’un trastorn mental en el si d’un nucli familiar comporta un impacte sobre tots els seus membres.

  • Entre el 40% i el 90% de les persones que tenen una problemàtica de salut mental viuen o tenen un contacte molt estret i freqüent amb els familiars que els ofereixen suport físic i emocional a llarg termini.
  • L’augment i l’avenç en els tractaments en salut mental ha permès desplegar el seguiment a la comunitat de les persones i reduir la mitja i llarga estada hospitalària.
  • Aquest fet ha comportat aspectes molt positius i ha permès una atenció més integrada, però ha suposat un increment de la responsabilitat de les famílies en la cura i l’atenció de les persones

Creiem en el projecte perquè...

pqhofemok