Skip to main content

L’estigma en l’àmbit laboral, la incapacitació, el suport social i la incidència de les noves tecnologies en la salut mental van centrar la trobada de l’Early Stage Researchers, grup d’investigadors novells del Projecte Maratone, que van tenir lloc a Madrid els dies 19 i 20 de setembre passats. Ángel Urbina, vicepresident segon, i Maria Jesús San Pío, Directora de Capacitació i Suport a les Persones, van participar a les jornades presentant el projecte  Activa’t per la salut mental de la Federació Salut Mental Catalunya, entitat col·laboradora del Maratone Project.

Les jornades van comptar amb representants d’organismes internacionals com l’Organització Mundial de la Salut i l’Organització Internacional del Treball, universitats d’arreu d’Europa, institucions com la London School of Econòmics i empreses multinacionals com Siemens.

L’Activa’t va despertar gran interès entre els assistents, no només com a pràctica innovadora, sinó també per l’ús del disseny experimental com a eina d’investigació. L’aliança entre entitats i la potenciació del paper de l’expert per experiència a les formacions, al comitè d’experts i a la dinamització dels grups d’ajuda mútua (GAM), així com la diversitat de diagnòstics dins d’aquests GAM, també van ser aspectes molt ben valorats.

Durant les conferències, es van abordar els processos d’incapacitació des de la perspectiva de la Convenció de l’ONU per als Drets de les Persones amb Discapacitat. La promoció de l’autodeterminació de les persones amb problemes de salut mental i la reivindicació del seu dret a ser part activa en totes les fases del procés es van identificar com aspectes fonamentals per aconseguir canvis en la legislació i adaptar-la als principis de la Convenció.

En l’àmbit laboral, els ponents van destacar que un dels principals reptes és la lluita contra l’estigma en salut mental en el processos de selecció i en les relacions professionals i personals al lloc de feina. En aquest sentit, es va presentar la valoració preliminar de l’aplicació d’una eina de lluita contra l’estigma a l’empresa que es troba en fase de pilotatge a Londres (Regne Unit).

Un dels punts claus d’aquesta eina és la formació dels directius en coneixements generals i específics sobre salut mental. Els primers resultats són positius en alguns aspectes, com la disminució de les actituds d’evitació i de sensació de perillositat, però no sembla que la formació augmenti la percepció dels directius quant a la productivitat dels empleats.

Una altra de les conclusions del grup de treball és que la inversió en salut mental en l’entorn laboral és rendible tant per a la societat com per als empresaris. Segons dades d’un estudi danès, per exemple, la intervenció en resolució de conflictes redueix els nivells d’absentisme. Davant la manca d’estudis, els experts reclamen més investigació sobre promoció en salut mental a l’entorn laboral.

Durant les sessions es va destacar la incidència del suport social en l’evolució del trastorn mental. Un dels estudis mencionats conclou que les persones amb relacions socials més pobres tenen un risc més alt de demència. L’impacte de l’accés a internet i a les xarxes socials també va ser analitzat pels experts, que van apuntar que les persones amb diagnòstic d’ansietat i depressió són especialment sensibles a desenvolupar sentiments d’amenaça, frustració, exclusió social i actuacions compulsives en relació als continguts digitals. Els ponents van afegir que sembla provada una incidència negativa en les taxes de suïcidi si els mitjans de comunicació ofereixen un excés d’informació sobre casos particulars.

En referència a la pràctica de la medicina basada en l’evidència, una revisió sistemàtica de la literatura científica sobre prevenció i promoció està permetent detectar algunes amenaces des d’un enfocament global en salut mental, com ara el risc de centrar la investigació en trastorns comuns i una orientació majoritàriament biomèdica.

El projecte Maratone és una iniciativa comunitària per a la creació d’una xarxa europea d’investigació i formació en salut mental. La Federació SMC hi participa com a col·laboradora, aportant-hi la seva experiència i la difusió de bones pràctiques en el model d’intervenció basat en el treball amb les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.

Ir al contenido