Skip to main content

Article publicat a Social.cat (Autors: Jordi Sanz – María Jesús San Pío – Emilio Rojo)

Mira l’article al web de Social.cat

En els darrers 30 anys, l’atenció a persones amb un trastorn mental greu ha canviat de manera molt notable. S’ha passat de recloure a ‘pacients’ en hospitals psiquiàtrics, a donar-los atenció en els centres de salut mental ubicats als barris, tal i com esdevé amb la resta de serveis d’atenció sanitària especialitzada. Aquest model, de caire més comunitari, ha millorat la qualitat de vida de les persones amb un trastorn mental greu. El suport i l’atenció que s’ofereix des de l’entorn de l’afectat, molt especialment des de la seva família, és actualment un aspecte molt important per la seva recuperació. Per tant, ja no es tracta només de donar atenció a les persones amb tals trastorns sinó al conjunt de la família, facilitant així que, tant la persona com els seus familiars, puguin disposar del suport necessari per tal de definir els seus propis projectes vitals.

Activa’t per la salut mental és un projecte pilot que pretén que persones amb problemes de salut mental i les seves famílies puguin esdevenir més actius en els propis processos de recuperació i millora de la qualitat de vida, mitjançant la seva participació en un circuit estructurat que els permeti l’accés a la informació, la formació, el foment de l’apoderament, i el suport social entre iguals. Coordinat per la Generalitat de Catalunya, la Federació Salut Mental Catalunya i la Federació Veus, actualment s’està pilotant a 12 territoris de Catalunya i avaluant mitjançant un disseny experimental implementat per Ivàlua amb 224 unitats familiars participants (111 en el grup de la intervenció i 113 en el grup de comparació). En cada territori pilot, el projecte compta amb la col·laboració i participació dels serveis de salut mental i les associacions locals de salut mental. En base als resultats d’aquesta avaluació, es pretén fer-lo extensible a tota la ciutadania mitjançant la seva incorporació a la cartera de serveis de la Generalitat de Catalunya.

Actualment, l’avaluació experimental es troba encara en la seva fase intermèdia, esperant que els primers resultats puguin donar-se a conèixer durant el segon semestre de 2018. Tanmateix, ara per ara podem avançar l’informe corresponent a la caracterització inicial dels participants a l’avaluació. Disposem d’una instantània que caracteritza la situació en què es trobaven les 224 famílies participants en el moment previ a l’inici de la implementació del programa Activa’t per la Salut Mental. Així, tenim informació relativa a quina és la fase de recuperació personal en què es troba la persona amb un trastorn mental sever, i quina és la càrrega de cura (objectiva i subjectiva) i el suport social que perceben els familiars. Aquest informe aporta valor per si mateix, ja que permet conèixer millor la situació de moltes famílies que conviuen amb un trastorn mental sever a Catalunya a dia d’avui. Així, per exemple, tenim més informació sobre quin és el perfil del curador principal en el si de la unitat familiar: en un 71 % són dones, amb una edat mitjana de 59 anys, un 36 % treballen fora de casa, un 80 % conviuen a la mateixa llar i, finalment, un 70 % empren més de 28 hores setmanals a la cura del respectiu familiar afectat per un trastorn mental sever.

Addicionalment, l’informe de caracterització inicial ens dona informació molt rellevant sobre com és la relació de cura entre la persona afectada per un trastorn mental sever i el seu familiar. El 33,48 % dels familiars curadors enquestats reporten que, en el mes anterior a la realització de l’enquesta, van haver de prestar suport a la cura personal de la persona amb un trastorn mental sever. El 30,36 % dels familiars curadors enquestats expressen que han hagut de realitzar tasques de cura relacionades amb la gestió de la medicació de la persona amb un trastorn mental sever perquè no se n’ocupa per si mateix/a o no la pren adequadament. Finalment, el 56,19 % dels curadors afirmen que el seu familiar no organitza bé el seu temps, i per tant l’han d’ajudar a acomplir els seus horaris laborals, d’estudis o en l’organització del seu temps lliure.

Finalment, aquest informe també ens dóna informació sobre les persones amb trastorn mental sever pel què fa al seu procés de recuperació. Entès aquest com el procés pel qual una persona pren conscientment les regnes de la seva vida, les persones enquestades reflecteixen que un 40,62% es trobaven ja en aquest procés en arribar al programa, mentre que un 59,38 % no havien iniciat cap acció en aquesta direcció.

Més enllà d’aquesta caracterització inicial, el programa Activa’t per la salut mental i la seva avaluació aposten per innovar en l’abordatge dels trastorns mentals severs. Per una banda, perquè el programa concep que tals trastorns canvien a tota la família, pel que cal també, de manera complementària als serveis ja existents, oferir suport a l’entorn de la persona, facilitar eines per a la recuperació i participació ciutadana activa i crear xarxes de suport social a la comunitat. Per altra banda, perquè aquesta hipòtesi de treball no es dóna per bona d’entrada: l’itinerari d’activitats que es proposa a les famílies està sent avaluat mitjançant un disseny experimental com a pas previ a fer-lo extensible a tota la ciutadania. En definitiva, una aposta de la Federació Salut Mental Catalunya per la innovació social més enllà de creences i bones intencions, la qual obra camí a d’altres entitats del tercer sector social disposades a introduir l’avaluació de forma sistemàtica en el disseny de les seves intervencions.

Ir al contenido