Skip to main content

Els Espais Situa’t, servei d’informació i orientació del projecte Activa’t per la salut mental per a persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, han reorientat la seva atenció durant el confinament per seguir oferint escolta i atenció properes, i recursos per tenir cura del nostre benestar emocional en temps de la Covid-19. A més de les demandes (consultes) que arriben per telèfon i correu electrònic, durant l’estat d’alarma sanitària i de confinament, l’atenció posterior a la demanda s’està realitzant també per mitjans telemàtics, incloent-hi el whatsapp i les videotrucades.

En total, s’han registrat 188 demandes als Espais Situa’t entre el 16 de març i el 10 de maig, el que suposa que s’ha donat suport, de manera directa i indirecta, a 277 persones. El perfil general de la persona que fa la demanda és el d’una dona (74%), com a persona afectada d’un problema de salut mental (45%) o professional de l’àmbit (20%).

Evolució del tipus de demandes en les diferents fases del confinament

  • Al principi eren més freqüents demandes relacionades amb el malestar emocional (angoixa, neguits, tristor…), així com la necessitat de suport emocional i/o psicològic; i també eren freqüents les  consultes sobre situacions d’empitjorament del problema de salut mental, dubtes sobre la prescripció de sortides (quins documents són necessaris, on i com demanar-ho, etc), dificultats o agreujaments de problemes conductuals, necessitat de suport i recursos durant el confinament, i situacions d’aïllament.
  • A mesura que ha anat avançant el temps, continuen sent les més freqüents les situacions de malestar emocional i angoixa així com la necessitat de suport emocional i/o psicològic, i augmenta la freqüència de detecció d’empitjorament dels problemes de salut mental. Però augmenta notablement el percentatge d’Espai Situa’ts que detecten més situacions de risc de suïcidi, agreujament de problemes de conducta greus, consums de tòxics, situacions d’agressivitat (física, verbal, amenaces…), incompliment reiterat del confinament, i persones que viuen soles amb pocs recursos personals.

També es van detectant algunes altres necessitats vinculades més a les dificultats de convivència, peticions d’ingrés hospitalari, mancances en la cobertura de les necessitats bàsiques, etc.

Tot i que durant les primeres setmanes de confinament va baixar el número de demandes, les consultes van augmentar i van igualar a les habituals, fins i tot incrementant-se algunes setmanes. Cal destacar que els Espais Situa’t s’han reorganizat per mantenir l’atenció de totes les demandes que arriben, malgrat les baixes d’algunes persones de l’equip.

Tipus de demandes segons el gènere

  • les dones principalment han fet demandes sobre suport psicològic, escolta i seguiment, recursos sociosanitaris, informació i orientació jurídica, informació general en salut mental, en aquest mateix ordre de freqüència, a banda d’altres tipus de suport no classificats en el registre.
  • els homes han fet més consultes sobre escolta i seguiment, i suport psicològic, en aquest ordre de freqüència, a banda d’altres tipus de suport no classificats en el registre..

Casos complexes i vulneració de drets

  • Al llarg d’aquest període, el 6,4% de les demandes ateses fins al 10/5/2020 es poden considerar casos complexes.
  • En relació a les situacions de vulneració de drets de les persones amb problemes de salut mental, des de la Federació SMC s’està treballant per la detecció d’aquelles situacions en que hi ha una vulneració dels drets recollits a la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat, per tal de dissenyar línies d’acció conjuntes i avançar en el compliment de l’esmentada Convenció. Al llarg d’aquest període, s’han detectat 10 demandes en que hi ha hagut una vulneració dels drets de la persona afectada, i suposen el 5,3 % de les demandes ateses durant el període de confinament fins al 10/5/2020.

Com atenen les demandes els Espais Situa’t

En un primer contacte el professional, atén la demanda, realitza l’escolta i realitza la intervenció valorant si es tracta de donar una informació, orientació i/o assessorament i si aquesta pot complementar-se des d’un altra servei de la xarxa de Salut Mental, serveis socials o xarxa associativa.

La majoria dels casos, només requereixen d’una única intervenció, donat que es tracta d’una demanda específica, però pot donar-se la situació que la persona vulgui rebre informació i assessorament més ampli i integral, i l’Espai Situa’t pot donar resposta a aquesta necessitat, tot respectant el marc d’intervenció del servei. Una de les prioritats dels serveis és que la persona es vinculi a les diferents xarxes (social, sanitària, associativa) del seu territori, per tant si la situació ho requereix es pot duu a terme un seguiment més acurat i els hi poden oferir recursos comunitaris que ajuden a una millor recuperació i rehabilitació del procés de salut (Clubs social, recurs d’habitatge, servei laboral,…)

Cal afegir, que si el cas ho requereix, el tècnic referent ofereix la possibilitat de coordinar-se amb els recursos de la xarxa de salut mental, serveis socials, primària, fiscalia… i la posterior devolució a la persona demandant. A més a més, sempre es dóna la opció de tornar a contactar amb l’Espai Situa’t si la persona ho necessita.

Per tal de gestionar les atencions de la manera més correcta, i garantir la seva qualitat i continuïtat, es treballa amb una base de dades de demandes, públic objectiu i població atesa, casos complexes i vulneracions de drets, recursos i serveis, etc Aquest sistema informàtic de gestió de dades (CRM) està compartit amb tots els serveis Espai Situa’t distribuïts pel territori català.

Per una altra banda, des dels Espai Situa’t es manté coordinació regular amb d’altres serveis, que seran diferents en funció de cada territori: serveis d’atenció a famílies, xarxa de serveis socials bàsics i especialitzats, xarxa sanitària bàsica i especialitzada, xarxa associativa, col·laboradors del servei d’assessorament jurídic (Justament) referents de la Psicoxarxa Solidària del COPC, i l’administració pública local. També participen de forma activa en espais de representació i de treball social, comunitari i de salut mental.»

Ir al contenido